Peinture kiwi

catherine kirchhoff

kiwi

,

110 x 90 cm

2021

pièce unique

5'000 CHF

kiwi